Top
Image Alt

Regulamin usługi newsletter

Home  /  Regulamin usługi newsletter

Regulamin świadczenia usługi

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez BCT Group sp.z o.o.sp.k. z siedzibą w Poznaniu 61-055, ul. Dobromiły 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000765259, NIP: 7792114561, REGON 639744639 (dalej: „usługodawca”).
 3. Dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy: ul. Ludmiły 87, 61-054 Poznań
  2. adres poczty elektronicznej: info@bctincentive.pl
 4. Usługa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez cykliczne wysyłanie przez Usługodawcę. informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanych dalej „Newsletterem”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie.
 6. Usługa Newsletter jest świadczona do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika.
 7. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 8. Każdy Newsletter wysyłany e-mailem zawiera informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi, klikając w link „Jeżeli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości kliknij tutaj” znajdujący się w wiadomości e-mail.
 9. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonania przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
 10. Akceptacje regulaminu usługi Newsletter na stronie https://bctincentive.pl/
 11. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi określonej niniejszym Regulaminem.
 12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  1. listownie na adres pocztowy: ul. Ludmiły 87, 61-054 Poznań,
  2. za pośrednictwem adres poczty elektronicznej na adres info@bctincentive.pl
 13. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawca, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu https://bctincentive.pl/ i usługi Newsletter, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu https://bctincentive.pl/ i usługi Newsletter, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu https://bctincentive.pl/ i usługi Newsletter. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej https://bctincentive.pl stosownej informacji. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 15. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem https://bctincentive.pl/regulamin-newsletter/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 16. Administratorem danych osobowych jest BCT Group sp. z o.o.sp.k. z siedzibą w Poznaniu 61-055, ul. Dobromiły 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000765259, NIP: 7792114561, REGON 639744639. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi Newsletter. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania się oraz korzystania z usługi Newsletter, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości skorzystania z usługi. Dane będą przetwarzane do czasu rezygnacji z usługi Newsletter. Użytkownikowi przysługuje prawo: żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych https://bctincentive.pl/polityka-prywatnosci/.
 17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30.11.2020 r.
Nie możesz się zarejestrować