Top
Image Alt

Regulamin strony

Home  /  Regulamin strony

Regulamin strony internetowej www.bctincentive.pl

wersja obowiązująca od dnia 1 lutego 2023 r.

1. Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie określenia zapisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej www.bctincentive.pl w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik jako usługobiorca.

1.2. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem www.bctincentive.pl.

1.3. Uczestnik – uczestnik wyjazdu bądź konferencji, który otrzymał dane do Logowania niezbędne do uzyskania informacji zawartych w Panelu.

1.4. Usługodawca – BCT Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Dobromiły 16, 61-055 Poznań, telefon: +48 61 8752 473 lub +48 669 210 605, e-mail: info@bctincentive.pl.

1.5. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową www.bctincentive.pl.

1.6. Organizator – przedsiębiorca, który jest zainteresowany organizacją wyjazdu bądź konferencji we współpracy z Usługodawcą.

1.7. Logowanie – czynność polegająca na uzyskaniu dostępu do Panelu za pomocą danych przekazanych Uczestnikowi przez Organizatora bądź przez Usługodawcę na zlecenie Organizatora.

1.8. Panel – specjalna część Strony internetowej, która zawiera informacje o konkretnym wyjeździe bądź konferencji, do której Uczestnik uzyskuje dostęp po Logowaniu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa warunki korzystania ze Strony internetowej oraz usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną, które zostały opisane w punkcie 5 Regulaminu.

2.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2.3. Zakazane jest dostarczanie lub publikowanie przez Użytkowników treści bezprawnych, wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.

3. Warunki techniczne korzystania ze Strony internetowej

3.1. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie ze Strony internetowej było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony internetowej to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną
obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona internetowa jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

3.2. Usługodawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które
zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

4. Logowanie do Panelu

4.1. Panel nie jest dostępny dla wszystkich Użytkowników a jedynie dla Uczestników.

4.2. Uczestnik Loguje się za pośrednictwem danych przekazanych mu przez Organizatora, tj. nazwy użytkownika lub adresu e-mail oraz hasła.

4.3. Dane niezbędne do Logowania mogą być danymi indywidualnie przydzielonymi Uczestnikowi lub danymi wspólnymi dla Uczestników konkretnego wyjazdu bądź konferencji. Uczestnik nie powinien przekazywać danych do Logowania żadnym osobom trzecim.

4.4. Uczestnik ma dostęp do Panelu do czasu zakończenia wyjazdu bądź konferencji, których dotyczy Panel.

5. Usługi nieodpłatne

5.1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
a) formularz kontaktowy;
b) newsletter.

5.2. Usługi wskazane w punkcie 5.1. Regulaminu powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5.3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

5.4. Usługa formularza kontaktowego polega na umożliwianiu wysłania wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza umieszczonego na Stronie internetowej. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem ww. formularza.

5.5. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy zapisali się do tej usługi. Każdy newsletter kierowany do Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole
„temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej newsletter. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi newsletter.

6. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

6.1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie internetowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

6.2. Usługodawca, powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu ustalenie istotnych okoliczności potencjalnego naruszenia i w razie powstania takiej konieczności usuwa ze Strony internetowej treści będące przyczyną naruszenia.

7. Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności dostępnej na: bctincentive.pl/polityka-prywatnosci

8. Kontakt i postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w następujących sytuacjach:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Strony internetowej,
b) zmiany funkcjonalności Strony internetowej, z zastrzeżeniem że zmiany

Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.

9.2. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez zamieszczenie na Stronie internetowej nowej wersji Regulaminu nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez zwrotną wiadomość e-mail.

Nie możesz się zarejestrować